Pacjenci posiadający skierowanie do lekarza specjalisty w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej lub też do szpitala, zapisując się w kolejce oczekujących na udzielnie świadczenia zdrowotnego zobowiązani są do dostarczenia w ciągu 14 dni oryginału skierowania.

rzecznik praw pacjenta 1Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Aby pacjent został zapisany na tzw. „listę oczekujących” konieczne jest dostarczenie do placówki leczniczej oryginału skierowania. Brak tego dokumentu upoważnia świadczeniodawcę do usunięcia pacjenta z listy oczekujących.

Pacjenci powinni pamiętać o tym obowiązku, aby nie doszło do sytuacji w której pomimo wcześniejszego zapisu na wizytę, nie będą mogli skorzystać z pomocy specjalisty.


W przypadku gdy pacjent nie może stawić się na wizytę w określonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.
Gdy pacjent nie zgłosi się na ustalony termin udzielenia świadczenia, podlega skreśleniu z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyższej.


Pacjent w ciągu 7 dni od dnia niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia może złożyć wniosek do świadczeniodawcy o przywrócenie na listę oczekujących.

Baner zwm 2