Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił w celu wyrażenia opinii przez właściwe podmioty projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

szpital izba przyjecW związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1138), świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane i rozliczane dotychczas na podstawie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami a Ministrem Zdrowia, od dnia 1 stycznia 2015 r, rozliczane będą na podstawie umów zawieranych pomiędzy świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, a finansowane z dotacji budżetu państwa.

W celu realizacji tego zadania opracowano projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne, który został w dniu 10 października br., zamieszczony na stronie internetowej Funduszu.

Zarządzenie to przewiduje, że wydatki publiczne na przedmiotowe świadczenia pozostaną na porównywalnym do obecnego poziomie.
W zarządzeniu wprowadzony został mechanizm finansowania wszystkich świadczeń gwarantowanych, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych (Dz. U., poz. 1445), (rozporządzeniu wysokospecjalistycznym).
Poszczególnym świadczeniom gwarantowanym nadano rangę zakresów świadczeń w rozumieniu zarządzenia, przy czym wyjątek stanowią świadczenia: "przeszczepienie serca" oraz "mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca sztucznymi komorami" - które połączono w jeden zakres świadczeń.
W miejsce stosowanych dotychczas pojęć wariantów i podwariantów świadczeń, wprowadzono jednolitą nomenklaturę świadczeń, które będą mogły być rozliczane w sposób analogiczny do dotychczasowego.

Do nowego zarządzenia przeniesiono hospitalizacje towarzyszące świadczeniom wysokospecjalistycznym, które to hospitalizacje finansowane są przez Narodowy  Fundusz  Zdrowia. Hospitalizacje te znajdowały się dotychczas w katalogach stanowiących załączniki do zarządzenia Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego  Funduszu  Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.

Ponadto, dla przypadków szczególnych, gdy koszty udzielenia świadczenia znacząco przekraczają typowe, zryczałtowane koszty, istnieje możliwość rozliczenia świadczenia produktem rozliczeniowym "rozliczenie za zgodą płatnika". W tym przypadku świadczenie finansowane jest według poniesionych kosztów. Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających świadczeń z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia, wynikają w szczególności z warunków realizacji świadczeń wskazanych w rozporządzeniu wysokospecjalistycznym oraz wymagań ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.).

Załącznik nr 4 do zarządzenia "Opis przedmiotu umowy", powstał we współpracy ze środowiskiem kardiochirurgicznym.

 

Czytaj więcej:

systemochronyzdrowia.pl/index.php/prawo/konsultacje/329-leczenie-szpitalne-swiadczenia-wysokospecjalistyczne-projekt-zarzadzenia

Baner zwm 2