Zarządzenie Nr 59/2014/DGL Prezesa NFZ z dnia 12 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

nfzNa podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 i art. 146 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 26/2012/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, zmienionym zarządzeniem Nr 41/2012/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 43/2012/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lipca 2012 r., zarządzeniem Nr 59/2012/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2012 r., zarządzeniem Nr 61/2012/DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 października 2012 r., zarządzeniem Nr 92/2012/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 102/2012/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r., zarządzeniem Nr 6/2013/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 lutego 2013 r., zarządzeniem Nr 18/2013/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2013 r., zarządzeniem Nr 28/2013/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 maja 2013 r., zarządzeniem Nr 41/2013/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2013 r., zarządzeniem Nr 49/2013/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 września 2013 r., zarządzeniem Nr 66/2013/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 listopada 2013 r., zarządzeniem Nr 7/2014/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2014 r., zarządzeniem Nr 10/2014/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2014 r., zarządzeniem Nr 19/2014/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 kwietnia 2014 r., zarządzeniem Nr 22/2014/ DGL  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2014 r. oraz zarządzeniem Nr 50/2014/ DGL /Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 lipca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w katalogu świadczeń dodatkowych - leczenie szpitalne - chemioterapia, zwanym dalej "katalogiem świadczeń dodatkowych", składającym się z:

  1. części A - substancje czynne wchodzące w skład leków niedopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  2. części B - substancje czynne wchodzące w skład leków czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  - stanowiącym załącznik nr 1t do zarządzenia.";

2) załącznik nr 1n do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
3) załącznik nr 1t do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2014 r.

 

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

1)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654,  z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125 poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149,  poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154, poz. 879, 983,1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 295, 496, 567, 619, 773, 

 

Pobierz:

Zarządzenie Nr 59/2014/DGL

Baner zwm 2