5 września 2014 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał Zarządzenie Nr 58/2014/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej zmieniające Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ z dnia 18 grudnia 2013 r. 

nfz glowny 2

W zarządzeniu nr 87/2013/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 16 otrzymuje brzmienie:

"§ 16. W przypadku świadczeń zrealizowanych przez zespół długoterminowej opieki domowej dla świadczeniobiorców wentylowanych mechanicznie, dla wartości każdego osobodnia przyjmuje się następujące współczynniki korygujące:

1) współczynnik korygujący 1,0 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą inwazyjną oraz metodą nieinwazyjną w przypadku świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych oraz w przypadku dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia;

2) współczynnik korygujący 0,7 - w przypadku świadczeniobiorców wentylowanych metodą nieinwazyjną z wyłączeniem świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo-mięśniowych.";

3) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2do niniejszego zarządzenia.

Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są  do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

Przepis § 16 zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem  oraz załączniki nr 1 i 3 do zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem, stosuje się do świadczeń gwarantowanych udzielanych od dnia 1 sierpnia 2014 r.

 

Pobierz:

Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa NFZ z załącznikami

Zarządzenie Nr 58/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminow

Baner zwm 2