"Partnerstwo naukowo-przemysłowe w innowacyjnych technologiach biomedycznych" to temat seminarium inaugurującego cykl spotkań w ramach projektu Polinnovation MED, które odbyło się 29 maja we Wrocławiu. Seminarium organizowane przez Polski Innowacyjny Klaster Medyczny PIKMED oraz Politechnikę Wrocławską zgromadziło znamienitych gości, przedstawicieli świata nauki i biznesu.

systemochronyzdrowia.plO randze tego wydarzenia świadczy fakt, iż patronat honorowy objął nad nim Rektor Politechniki Wrocławskiej Profesor Tadeusz Więckowski. Uczestników spotkania przywitali Pani Anna Kaczmarek i Pan Tomasz Leśniak – Wiceprezesi Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED oraz Pani Profesor Halina Podbielska z Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki Wrocławskiej. Oficjalnego otwarcia dokonał Pan Profesor Eugeniusz Rusiński – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką na Politechnice Wrocławskiej.

Po części oficjalnej przyszedł czas na wystąpienia i prezentacje panelistów. W sesji pierwszej głos zabierali Pani dr inż. Katarzyna Kozłowska z Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką, Pani Anna Kaczmarek – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED oraz Pan Profesor Grzegorz Pawlicki - Krajowy Konsultant ds. inżynierii medycznej. Sesję drugą otwierało wystąpienie Pana Profesora Stanisława Mazurkiewicza z Politechniki Krakowskiej. Głos zabierali również Pan Dr inż. Waldemar Grzebyk z Ośrodka Współpracy Nauki z Gospodarką, Pani dr hab. Marta Kopaczyńska z Katedry Inżynierii Biomedycznej, Pani dr inż. Katarzyna Dzierzba z ADM Consulting Group, Pan lek. med. Krzysztof Łanda z MedInvest Scanner. Sesję zamykało wystąpienie Pana Profesora Wojciecha Witkiewicza- Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu.

Bardzo ważną część seminarium, z punktu widzenia wypracowywania metod komercjalizacji innowacyjnych pomysłów oraz poszukiwania nowych zawodów dla branży medycznej i około medycznej, stanowiły panele dyskusyjne. Panel pierwszy "Partnerstwo naukowo-przemysłowe w innowacyjnych technologiach biomedycznych" poprowadził Pan Lek. med. Krzysztof Łanda. W grupie dyskutantów zasiedli przedstawiciele świata nauki i biznesu: Pan Tomasz Kurek – Wiceprezes Agencji Rozwoju Innowacji S.A., Pan Adam Zadorożny – Prezes Zarządu WTT Polska Sp. z o.o., Pan Marcin Szuchta – Data Techno Park Sp. z o. o., Pan dr inż. Igor Buzalewicz – Politechnika Wrocławska, Pan Tomasz Leśniak – Wiceprezes Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED. Paneliści podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem i poglądami na kwestie partnerstwa publiczno-prywatnego w innowacyjnych technologiach biomedycznych. Nie zabrakło rozmów o problemach związanych z komercjalizacją innowacji oraz pomysłów na ich rozwiązanie. Ożywiona dyskusja toczyła się również wokół patentowania innowacji. Na koniec paneliści mogli wypowiedzieć się w kwestii ich oczekiwań wobec władz i propozycji zmian, które ich zdaniem wpłynęłyby pozytywnie na wzrost komercjalizacji innowacyjnych pomysłów w branży medycznej w Polsce. Panel drugi traktował z kolei o "Pracodawcach służby zdrowia a programach studiów w zawodach medycznych i okołomedycznych". Grupa, której przewodniczył Pan Józef Biernat – Prezes Towarzystwa Inżynierii Medycznej, żywo dyskutowała na temat potrzeb w zakresie opracowania nowych programów studiów wobec zmian zachodzących w branży medycznej.

Seminarium na Politechnice Wrocławskiej to pierwsze z cyklu spotkań w ramach projektu Polinnovation MED. Kolejne planowane jest w IV kwartale 2015 roku. Klaster PIKMED będzie dążył do tego by wydarzenia takie jak seminarium na Politechnice Wrocławskiej na stałe wpisały się w kalendarz konferencji dedykowanych branży medycznej. Spotkania takie pomogą bowiem w stworzeniu sieci współpracy osób, firm,placówek medycznych, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, towarzystw naukowych i parków technologicznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji otoczenia biznesu, co ma skutkować rozwojem innowacji medycznych, komercjalizacją wyników badań, transferem technologii a ostatecznie podniesieniem jakości systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Baner zwm 2