Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/KATEGORIE/aktualnosci/raporty/14.07.24/wykaz.png'
There was a problem loading image 'images/KATEGORIE/aktualnosci/raporty/14.07.24/wykaz.png'

Firma Infovide-Matrix opracowała Raport z przeglądu stanu 30 medycznych rejestrów podmiotowych na potrzeby realizacji "Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w zakresie 7. osi priorytetowej. Dokument przedstawia podsumowanie z przeglądu rejestrów medycznych, które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania ochrony zdrowia, procedur medycznych i prowadzenia działalności przez poszczególnych interesariuszy.

Celem raportu jest przedstawienie możliwości integracji badanych rejestrów z systemami tworzonymi przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (w Projektach P1 i P2) na podstawie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, poz. 657, z późń. zm.).

Zakres niniejszego raportu obejmuje:

  • opis metodyki klasyfikacji rejestrów,
  • opis taksonomii opisu rejestrów,
  • opis charakterystyki wytypowanych rejestrów medycznych na podstawie informacji uzyskanych od Gestorów rejestrów, a także informacji uzyskanych inną drogą w przypadku braku możliwości pozyskania informacji od Gestorów rejestrów,
  • analizę horyzontalną i krzyżową rejestrów w wyszczególnionych obszarach,
  • opis możliwości integracji i wymiany informacji między rejestrami,
  • opis relacji pomiędzy rejestrami,
  • podsumowanie i rekomendacje dla Beneficjenta analizy.

raportRaport opracowano na potrzeby realizacji „Projektu Systemowego dla wspierania działań w zakresie budowy elektronicznej administracji” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w zakresie 7. osi priorytetowej.

Zamawiający: Władza Wdrażająca Programy Europejskie

Beneficjent analizy: Ministerstwo Zdrowia/Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Pobierz Raport:

Baner zwm 2